Pareigos partijoje

Esu Lietuvos socialdemokratų partijos Tarybos narė, LSDP Vilniaus skyriaus Tarybos ir Prezidiumo narė.

Einu LSDP Žmogaus teisių ir lygių galimybių komiteto pavadotojas pareigas. Esu Darbo, šeimos ir socialinių reikalų ir Švietimo ir mokslo komitetų narė. Vadovauju LSDP Vilniaus m. skyriaus Švietimo komisijai, o taip pat dalyvauju Socialdemokratinio švietimo ir komunikacijos bei Žmogaus teisių ir lygių galimybių komisijų veikloje.

Iki 2017 m. ėjau Lietuvos socialdemokratų partijos Prezidiumo narės, Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos vicepirmininkės pareigas.

2009-2015 m. buvau Lietuvos Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja.

Veiklos ataskaita (2009-03 – 2012-04)

Per ataskaitinį laikotarpį daugiausiai dėmesio skyriau Panevėžio apskrities skyrių veiklai, nuolat lankiausi jų konferencijose, tarybų posėdžiuose, rinkimų štabų posėdžiuose bei įvairiuose renginiuose.

Aktyviai dalyvavau Švietimo ir mokslo bei Darbo, šeimos ir socialinių reikalų komitetų darbe. Buvau viena iš konferencijos „Kuriuo keliu eina švietimo reforma?“ (2012-02-25) organizatorių, skaičiau joje pranešimą „Socialdemokratiniai švietimo politikos principai“. Rašiau straipsnius į „Gaires“, LSDP svetainę, „Socialdemokratą“ švietimo bei socialiniais klausimais.

Nuolat palaikau ryšius su Sakaliukų valdyba, stengiuosi padėti išspręsti iškylančias problemas. Daug dėmesio skyrėme veikiančių skyrių darbo suaktyvinimui bei naujų įkūrimui. Buvo įkurtas Rokiškio skyrius. Lankiausi renginiuose Sakaliukų stovykloje bei Sakaliukų vadovų stovykloje.

Esu Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininkės pavaduotoja. LSDMS atsakau už švietėjišką veiklą, dalyvauju planuojant renginių programas, lyčių pjūviu analizuoju rinkimų rezultatus, darau pranešimus, pateikdama įvairių tyrimų duomenis apie moterų padėtį bei kitais socialiniais ar švietimo klausimais LSDMS Tarybos posėdžiuose bei klubų susirinkimuose.

Aktyviai dalyvavau Rinkimų štabo darbe, esant reikalui konsultavau skyrių rinkimų štabus dėl atliekamų apklausų. Vedžiau apskrities kandidatų bei rinkimų štabų pasitarimus.

Skyriams, grupėms, SETI ar LSDMS grupėms pakvietus, skaičiau švietėjiškas paskaitas socialdemokratinės ideologijos, švietimo ir mokslo, šeimos ar lyčių klausimais.

Pagarbiai,

Giedrė Purvaneckienė